Algemene Voorwaarden

KROONINT B.V.  

KROONINT PROTECTIVE COATING B.V.


Artikel 1         Definities

1.1       In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de navolgende betekenissen: 

 voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Kroonint B.V., gevestigd te Rotterdam en Kroonint Protective Coating B.V. gevestigd te Dordrecht, gedeponeerd bij de Rechtbank te Rotterdam;
•  Kroonint: Kroonint B.V. gevestigd te Rotterdam en/of Kroonint Protective Coating B.V. gevestigd te Dordrecht;
  opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten van Kroonint afneemt of aan wie Kroonint aanbiedingen doet;
  wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Kroonint een overeenkomst heeft gesloten, waaronder mede begrepen opdrachtgever
•  product(en): alle verven, lakken, chemicaliën, schildersbenodigheden, industriële coatings, sanitaire en huishoudelijke reinigingsmiddelen, reinigingsmachines, onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan reinigingsmachines, alle resultaten van dienstverlening door Kroonint en/of zaken die onderwerp zijn van een aanbieding van Kroonint of een met Kroonint als opdrachtnemer gesloten overeenkomst;
•  derde: iedere natuurlijke of rechtspersoon niet zijnde (werknemer van) Kroonint, wederpartij of opdrachtgever.

 

Artikel 2         Algemeen

2.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en diensten van Kroonint, alsmede op alle opdrachten aan Kroonint en op alle met Kroonint gesloten overeenkomsten.

 

2.2        Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk tussen Kroonint en wederpartij worden afgeweken.

 

2.3        Eventuele algemene voorwaarden van wederpartij worden door Kroonint uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens het geval dat zij door Kroonint uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

2.4       In geval van strijdigheid van deze voorwaarden met overeenkomstig het vorige lid door Kroonint aanvaarde algemene voorwaarden van wederpartij, prevaleren de bepalingen van deze voorwaarden, behalve indien en voor zover de toepasselijkheid van een met deze voorwaarden strijdige algemene voorwaarde van wederpartij door Kroonint uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

 

2.5       Wederpartij wordt verondersteld deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere aanbiedingen, leveringen en diensten van Kroonint en latere met Kroonint gesloten overeenkomsten.

 

2.6       Kroonint komt het recht toe deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard, indien wederpartij niet binnen 10 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden haar zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Tenzij in de gewijzigde voorwaarden anders bepaald, gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf het moment dat deze overeenkomstig het hiervoor bepaalde worden geacht te zijn aanvaard.

 

Artikel  3        Aanbiedingen 

3.1       Alle door Kroonint gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Kroonint behoudt het recht om haar aanbiedingen, ongeacht een eventuele daarin opgenomen tijdsbepaling, te allen tijde te herroepen. In geval een door Kroonint gedane aanbieding gepaard gaat met specificaties is Kroonint niet gehouden om eventuele wijzigingen van die specificaties aan opdrachtgever te berichten.

 

3.2       Alle door Kroonint gedane aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, alsmede op en begroot onder de veronderstelling dat de conform die aanbieding te sluiten overeenkomst door Kroonint kan worden volbracht onder normale omstandigheden tijdens gebruikelijke werkuren.

 

3.3       Een door Kroonint gedane aanbieding bindt Kroonint niet, indien de in die aanbieding opgenomen prijsstelling berust op een kennelijk schrijf- of drukfout.

 

Artikel 4         Prijzen

4.1       De door Kroonint opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, exclusief statiegeld, exclusief vracht- en eventuele leveringskosten, tenzij uit schriftelijke mededelingen het tegendeel blijkt.

 

4.2       Alle door Kroonint opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de valutakoersen, kosten ter zake van materialen, vervoer, lonen, belastingen, heffingen, invoerrechten en overige prijsbepalende factoren, geldend op het moment dat de opdracht door Kroonint wordt aanvaard.

 

4.3       Kroonint heeft het recht kostenstijgingen die zijn ontstaan tussen het moment van aanvaarding van de opdracht en het tijdstip van levering zonder voorafgaande kennisgeving  aan opdrachtgever door te berekenen. Onder kostenstijging wordt mede begrepen: verhoging van vrachttarieven, belastingen, in- en uitvoerrechten of andere heffingen, verhoging van lonen en sociale lasten, prijswijzigingen bij toeleveranciers, wisselkoersveranderingen en verhoging van prijzen, waaronder begrepen verhoging van prijzen van grondstoffen, onderdelen en energie.

 

4.4       Als de overeengekomen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd is opdrachtgever, indien deze een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Het recht om de overeenkomst te ontbinden vervalt 14 dagen na de datum van de eerste factuur. Op verzoek zendt Kroonint een specificatie van de prijsverhoging. De betaling van de op grond van dit artikel verhoogde prijs vindt plaats op de wijze zoals overeengekomen voor de oorspronkelijke prijs. 

 

Artikel 5         Totstandkoming en wijziging van overeenkomsten

5.1       Een overeenkomst komt tot stand nadat de directie van Kroonint en /of  blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel daartoe bevoegde procuratiehouder(s) van Kroonint een opdracht van opdrachtgever of aanbod van wederpartij schriftelijk heeft aanvaard of indien Kroonint met de uitvoering van de opdracht is begonnen, waaronder mede wordt verstaan het aan opdrachtgever sturen van een vrachtbrief of factuur. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen gelden  slechts indien de directie van Kroonint en/of daartoe blijkens het handelsregister bevoegde procuratiehouders deze schriftelijk heeft bevestigd.

 

5.2       Als datum van de totstandkoming der overeenkomst zal gelden de dag van de schriftelijke aanvaarding van de opdracht of het aanbod door de directie van Kroonint en /of blijkens het handelsregister daartoe bevoegde procuratiehouder(s) van Kroonint of in geval voornoemde schriftelijke aanvaarding ontbreekt, de datum van de vrachtbrief of factuur.

 

5.3       Afspraken met of mededelingen van werknemers van Kroonint, die blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet vertegenwoordigingsbevoegd zijn binden Kroonint niet, tenzij deze door de directie van Kroonint en /of haar daartoe blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegde procuratiehouders schriftelijk zijn bekrachtigd.

 

5.4       Opdrachtgever is gehouden eventuele significante wijzigingen betreffende de uitvoering van een door hem verstrekte opdracht tijdig en schriftelijk aan Kroonint ter kennis te brengen. Kroonint is bevoegd de aan een wijziging verbonden bijkomende kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de schriftelijke aanvaarding daarvan door Kroonint.

 

5.5       Opdrachtgever is niet bevoegd een reeds verstrekte opdracht te herroepen (annuleren), behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kroonint. In geval van toestemming van Kroonint in het herroepen van een reeds verstrekte opdracht, is opdrachtgever niettemin verplicht aan Kroonint te betalen, bij wege van schadevergoeding, de door Kroonint reeds gemaakte kosten, geleden winstderving en renteverlies, alsmede  overig nadeel door Kroonint geleden als gevolg van de door opdrachtgever herroepen reeds aan Kroonint verstrekte opdracht, ongeacht of de herroeping het gevolg is van overmacht aan de zijde van opdrachtgever. 

            Voornoemde winstderving bedraagt ten minste 35% van de koop- respectievelijk de aannemingssom.Kroonint behoudt het recht een volledige schadevergoeding te vorderen.

 

5.6       Opdrachtgever is verplicht de door Kroonint geleverde emballage, die met statiegeld is belast, binnen zes maanden na levering franco retour te zenden. Het statiegeld van de door Kroonint geleverde emballage wordt aan opdrachtgever in rekening gebracht. Na het verstrijken van voornoemde zes maanden bestaat voor Kroonint geen verplichting de door haar geleverde en met statiegeld belaste emballage retour te nemen. Indien opdrachtgever niet aan de in dit lid gestelde verplichting voldoet, is Kroonint gerechtigd teruggave van de door Kroonint geleverde emballage te vorderen, dan wel vervangende schadevergoeding te eisen. Voornoemde schadevergoeding beloopt ten minste het door Kroonint aan opdrachtgever bij de levering van de emballage in rekening gebrachte  statiegeld. Bij retourzending van de emballage binnen zes maanden na de levering daarvan door Kroonint wordt het in rekening gebrachte bedrag aan opdrachtgever gerestitueerd, mits Kroonint oordeelt dat de retour gezonden emballage in goede staat is.

 

5.7       Kroonint is nimmer verplicht door Kroonint geleverde en niet met statiegeld belaste emballage  retour te nemen.

 

Artikel 6         Leveringstermijn 

6.1       Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geldt een overeengekomen leveringstermijn slechts bij benadering. Kroonint is niet aansprakelijk voor afwijking van overeengekomen leveringstermijnen. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft opdrachtgever geen recht tot het weigeren van producten, het vorderen van schadevergoeding, (niet- nakoming of opschorting van enige uit de met Kroonint gesloten overeenkomst voortvloeiende eigen verplichtingen, (gedeeltelijke) ontbinding en/of omzetting en/of (gedeeltelijke) vernietiging van de overeenkomst.

 

6.2       In geval Kroonint met opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een leveringstermijn op straffe van een boete is overeengekomen, is Kroonint bij overschrijding van die overeengekomen leveringstermijn deze boete niet verschuldigd indien die overschrijding een gevolg is van overmacht aan de zijde van Kroonint.

 

6.3       Bij het bepalen van de leveringstermijn wordt uitgegaan van de situatie ten tijde van de door Kroonint gedane aanbieding, normale omstandigheden, gebruikelijke werkuren, toereikende door opdrachtgever aan Kroonint verstrekte informatie en tijdige levering door derden van de nodige materialen.

 

6.4       Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, eerst in, nadat de opdracht schriftelijk door Kroonint is aanvaard, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens schriftelijk in het bezit van Kroonint zijn, Kroonint in geval van gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling deze betaling door Kroonint is ontvangen en de ruimte waarin het verkochte zal worden geplaatst, dan wel waar er werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, schoon, leeg en met de noodzakelijke voorzieningen (gas, water, elektriciteit en dergelijke) om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren ter beschikking van Kroonint is gesteld, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 7         Afwijkingen

7.1       Opdrachtgever is verplicht om met betrekking tot de hoeveelheid van het door Kroonint geleverde product een afwijking van maximaal 10% te accepteren, het product met afwijking af te nemen en de als gevolg van die afwijking gewijzigde prijs te betalen.

 

7.2       Afwijkingen in kleur en overige eigenschappen, welke vallen binnen de in de bedrijfstak voor het desbetreffende product aanvaarde marges of technisch onvermijdelijk zijn, leveren geen toerekenbare tekortkoming van Kroonint op.

 

Artikel 8         Levering / Risico 

8.1       Levering van producten vindt plaats af magazijn (ex works) in overeenstemming met de Incoterms 2000, c.q. de alsdan geldende Incoterms, of op een andere schriftelijk overeengekomen plaats. Dit houdt in dat de te leveren producten na het verlaten van de magazijnen van Kroonint of een andere door Kroonint genoemde plaats voor risico van  opdrachtgever zijn. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die tijdens het transport van de producten met of aan die producten ontstaat. Onder schade wordt onder meer maar niet uitsluitend begrepen brand- en waterschade, diefstal en verduistering. Opdrachtgever dient zich tegen voornoemd risico deugdelijk te verzekeren. Kroonint is gerechtigd vóór afgifte van de producten ,van opdrachtgever bewijs te verlangen van de in de vorige zin bedoelde verzekering.

 

8.2       Indien Kroonint heeft medegedeeld dat de producten vanaf een bepaalde datum voor aflevering gereed staan en opdrachtgever de producten niet binnen twee weken afneemt, is opdrachtgever vanaf dat moment in verzuim zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim zijn de producten voor rekening en risico van opdrachtgever en zullen aan opdrachtgever de opslagkosten in rekening worden gebracht.

 

8.3       In geval van verkoop van gerede producten (producten die door Kroonint zijn ingekocht en aan opdrachtgever zijn verkocht en geleverd) aanvaardt opdrachtgever deze in de staat waarin zij zich ten tijde van de levering bevinden.

 

Artikel 9         Zekerheid

9.1       Kroonint is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze een voorschot betaalt of ten behoeve van Kroonint zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Kroonint. Kroonint is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verlangde zekerheid door opdrachtgever is gesteld.

 

Artikel 10       Betaling 

10.1     Betaling van het volledige op de factuur vermelde bedrag dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het kantoor van Kroonint of dat van een door Kroonint aan te wijzen derde, dan wel door overmaking of storting op de bankrekening van Kroonint.

 

10.2     Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot enige aftrek of verrekening van de aan Kroonint verschuldigde prijs met enige vordering die hij meent op Kroonint te hebben. Indien opdrachtgever meent aanspraken te hebben ter zake van de met Kroonint gesloten overeenkomst, ontheft hem dat niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.

 

10.3     Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever aan Kroonint vanaf de vervaldag van de factuur een vertragingsrente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per maand.Alle gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten verbonden aan de incasso van het openstaande bedrag komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van  het openstaande bedrag vermeerderd met BTW, met een minimum van Euro 450,-.

 

10.4     Door opdrachtgever verrichte betalingen zien eerst op voldoening van de eventuele verschuldigde rente, kosten en enigerlei andere uit hoofde van deze overeenkomst aan Kroonint verschuldige bedragen en vervolgens tot voldoening van de oudste opeisbare facturen, ook indien opdrachtgever mededeelt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. 

 

10.5     Korting voor contante of vervroegde betaling wordt niet verleend, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel  11      Aansprakelijkheid

11.1     Uitgesloten wordt iedere aansprakelijkheid jegens wederpartij wegens schade of gevolgschade door welke oorzaak ook ontstaan, zelfs die ontstaan door eigen schuld of schuld van werknemers van Kroonint, met uitzondering van opzet of grove schuld van Kroonint.

 

11.2     In het bijzonder is Kroonint niet aansprakelijk voor
a) door wederpartij gemaakte kosten, door wederpartij geleden en te lijden schade en door wederpartij te betalen interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van enig octrooi, licentie of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens;
b) gebreken in gerede producten (producten die door Kroonint zijn ingekocht en aan opdrachtgever zijn verkocht en geleverd); en
c) milieuschade door wederpartij veroorzaakt met producten van Kroonint.

 

11.3     Kroonint is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfs-, gevolgschade of winstderving.

 

11.4     Artikel 11.1 geldt eveneens ten aanzien van eventuele derden die Kroonint bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van met wederpartij gesloten overeenkomsten worden ingeschakeld. 

 

Artikel 12       Vrijwaring

12.1     Voor zover een derde, die door, Kroonint voor de uitvoering van Kroonint’s verplichtingen uit de met opdrachtgever gesloten overeenkomst is ingeschakeld, bij het uitvoeren van de met Kroonint gesloten overeenkomst zijn contractuele dan wel wettelijke verplichting niet nakomt of onrechtmatig handelt, welke niet-nakoming/handelwijze tot gevolg heeft dat Kroonint jegens derden aansprakelijk wordt, vrijwaart de door Kroonint ingeschakelde derde Kroonint hierbij tegen alle gevolgen van die aansprakelijkheid. De door Kroonint ingeschakelde derden zijn gehouden zich terzake deugdelijk te verzekeren.

 

12.2     Wederpartij vrijwaart Kroonint hierbij tegen aanspraken van derden ter zake van milieuschade.

 

12.3     Wederpartij vrijwaart Kroonint hierbij tegen aanspraken van derden als gevolg van schending van enig octrooi, licentie of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens.

 

Artikel 13       Ontbinding

13.1     Kroonint is gerechtigd tot opschorting van haar prestatie(s) of buitengerechtelijke ontbinding (geheel of gedeeltelijke) van de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en tot teruggave van haar eigendommen indien wederpartij tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de met Kroonint gesloten overeenkomst, in surséance van betaling geraakt, in staat van faillissement wordt verklaard, of indien op een substantieel deel van de vermogensbestanddelen van wederpartij beslag wordt gelegd, dan wel een substantieel deel van de vermogensbestanddelen van wederpartij onder bewind wordt gesteld, of in geval wederpartij een rechtspersoon is, deze rechtspersoon wordt ontbonden. Het voorgaande laat onverlet het recht van Kroonint op schadevergoeding.

 

13.2     In de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen zal al hetgeen Kroonint van wederpartij te vorderen heeft, onmiddellijk en voor het geheel opeisbaar zijn.

 

Artikel 14       Overmacht

14.1     In geval Kroonint als gevolg van overmacht blijvend verhinderd is uitvoering te geven aan de overeenkomst, is Kroonint, onverminderd overige aan haar toekomende rechten, alsmede wederpartij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden en zonder dat daardoor een verplichting tot schadevergoeding voor Kroonint ontstaat.

 

14.2     In geval Kroonint als gevolg van overmacht tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst (verder) na te komen, is Kroonint, onverminderd overige aan haar toekomende rechten, gerechtigd  die verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden en  zonder dat daardoor een verplichting tot schadevergoeding voor Kroonint ontstaat.

 

14.3     Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere van de wil van Kroonint onafhankelijke omstandigheid of gebeurtenis waardoor de nakoming  van verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Kroonint kan worden gevergd, ongeacht of de omstandigheid of gebeurtenis bij totstandkoming van de overeenkomst te voorzien was, zoals onder andere oorlog, revolutie, noodtoestand, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen en/of arbeidskrachten, transportbelemmeringen, brand en/of storing in het bedrijf van Kroonint of in dat van één of meer van haar leveranciers of onderaannemers, ontploffing , overstroming, noodweer, verkeersstoring, onderbreking van de aanvoer van energie of drinkwater, defecten of storingen aan (embedded) software en het (gedeeltelijk) niet nakomen, op welke grond dan ook, door toeleveranciers.

 

Artikel 15       Eigendomsvoorbehoud, eigendomsovergang en retentierecht

15.1     Alle door Kroonint geleverde producten blijven eigendom van Kroonint totdat wederpartij heeft voldaan aan al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op grond waarvan de zaken werden geleverd, en voor zover de wet dat toelaat ook uit hoofde van andere tussen Kroonint en wederpartij gesloten overeenkomsten, een en ander met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en kosten. 

 

15.2     Zonder medeweten en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kroonint is wederpartij  voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Kroonint niet bevoegd de door Kroonint geleverde producten aan derden te vervreemden of te bezwaren. Bij overtreding hiervan is de koopprijs onmiddellijk en volledig opeisbaar.

 

15.3     Kroonint is gerechtigd, indien wederpartij met de nakoming van haar verplichtingen in gebreke is, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te halen. Wederpartij verbindt zich hierbij reeds nu voor alsdan om Kroonint daartoe haar medewerking te geven.

 

15.4     Kroonint is gerechtigd om alle zaken die haar, uit welken hoofde dan ook, door wederpartij ter beschikking zijn of worden gesteld, onder zich te houden tot het moment waarop wederpartij aan al haar verplichtingen jegens Kroonint heeft voldaan. Dit retentierecht komt Kroonint ook toe in geval wederpartij in surseance van betaling of staat van faillissement komt te verkeren.

 

15.5     Ten aanzien van de bewaring en het gebruik van zaken die door wederpartij aan Kroonint ter beschikking zijn gesteld, wendt Kroonint dezelfde zorg aan als voor haar eigen zaken. Het risico van de door wederpartij aan Kroonint ter beschikking gestelde zaken berust echter te allen tijde bij wederpartij.

 

Artikel 16       Klachten

16.1     Opdrachtgever is gehouden om terstond na ontvangst van de producten te controleren of deze beantwoorden aan de overeengekomen hoeveelheid, kleur, soort, maten en kwaliteit.

 

16.2     Eventuele klachten met betrekking tot onjuiste levering dient opdrachtgever, op straffe van verval van het recht tot het indienen van een klacht, binnen 5 dagen na levering van de producten per aangetekend schrijven bij Kroonint in te dienen onder nauwkeurige opgave van de inhoud van de klacht.

 

16.3     Eventuele klachten met betrekking tot gebreken van de producten dient opdrachtgever, op straffe van verval van het recht tot het indienen van een klacht, binnen vijf dagen na ontdekking van die gebreken per aangetekend schrijven bij Kroonint in te dienen onder nauwkeurige opgave van de inhoud van de klacht. Bij het indienen van de klacht dient opdrachtgever aan Kroonint te verstrekken een monster van het product, waarover de klacht is ontstaan.

 

16.4     Bij gegrondbevinding van een klacht die met inachtneming van dit artikel is ingediend, is Kroonint uitsluitend verplicht tot vervanging of vergoeding van de producten

 

16.5     Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn verplichtingen jegens Kroonint, noch komt opdrachtgever het recht toe de nakoming van deze verplichtingen op te schorten.

 

16.6     Een klacht zal in ieder geval niet ontvankelijk worden verklaard wanneer de op het product vermelde uiterste gebruiksdatum is overschreden, of na levering van het product een termijn van vier maanden is verstreken

 

16.7     Een klacht zal in ieder geval niet gegrond worden bevonden in geval opdrachtgever het product ondeskundig/verkeerd heeft behandeld of opgeslagen, of het beweerdelijke gebrek aan opdrachtgever bekend was of behoorde te zijn. Onder ondeskundige/verkeerde behandeling of opslag wordt onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen opslag in ruimten met een temperatuur van minder dan 5 graden Celsius of meer dan 40 graden Celsius.

 

16.8     In geval van een klacht dient opdrachtgever te bewijzen dat de zaken waarover opdrachtgever klaagt, door Kroonint zijn geleverd, c.q. producten van Kroonint zijn.

 

Artikel 17       Toepasselijk recht en geschillen

17.1     Op alle aanbiedingen, leveringen en diensten van Kroonint, alsmede op alle opdrachten aan Kroonint en op alle met Kroonint gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit een met Kroonint gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Kroonint er de voorkeur aangeeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van wederpartij, onverminderd de bevoegdheid van (één der beide) partijen om het geschil ter verkrijging van een voorlopige voorziening voor te leggen aan de Voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank.